Program Hakkında

 


YEREL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI HİBE PROGRAMI (GRS)


        ARKA PLAN  

Türkiye’ye Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın hedefi Aralık 2004 Avrupa Konseyi’nde kabul edilen AB stratejisini desteklemek olup üç amacı vardır; Kopenhag politik kriterlerine tam uyuma yönelik gelişme,  AB müktesebatının kabul edilip uygulanması ve AB-Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesidir.  Güçlü bir demokrasinin en kritik unsurlarından birisi dinamik ve iyi çalışan  sivil toplumdur. Güçlü sivil toplum, fonksiyonel bir demokrasinin temel prensiplerini güvenceye alır.

Bu çerçevede, AB’nin Türkiye’ye Katılım Öncesi Yardımının en önemli önceliklerin birisi sivil toplumun geliştirilmesi olmuştur. Çoğulculuğu ve Avrupa değerlerinin Türkiye’ye entegrasyonunu destekleyen güçlü demokratik kurumlar ve sivil topluma sahip olunabilmesi için AB Bakanlığı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, ve GAP Bölgesi Kalkınma İdaresi tarafından 7 proje uygulanmıştır. 2007-2013 IPA döneminde sivil toplum kuruluşlarına bu projeler kanalıyla yaklaşık 34 milyon Avro dağıtılmıştır.

2014-2020 dönemi Türkiye’ye Katılım Öncesi Yardım Aracı II kapsamında “Sivil toplum” “Demokrasi ve Yönetim” sektörü altında bir alt-sektör olarak değerlendirilmiştir. Sivil topluma tahsis edilen bütçe yaklaşık 190 milyon Avro’ya yükseltilmiştir. Bu çerçevede Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’ın kapasitelerinin geliştirilmesinin bu sektörü doğrudan destekleyeceği ve Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Bu bağlamda, 2014’de kabul edilen 2014-2020 Ülke Strateji Belgesi (CSP), katılım yolunda Türkiye’ye sağlanacak 2014-2020 dönemi AB finansal desteğinin önceliklerini belirlemiştir. Sivil Toplum alt-sektörünün amaçları, politika ve karar süreçlerine daha aktif demokratik katılımı için sivil toplumun desteklenmesi; diyalog ve temel haklar kültürünün özendirilmesi; Türkiye ve AB sivil toplumları arasında diyalog ve kültürel değişimlerin artırılmasıdır.   CSP’de belirtilen amaçlara göre Sivil Toplum Sektörü Planlama Dokümanı (SPD) AB Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve dört ayrı alt faaliyet alanı geliştirilmiştir: “aktif vatandaşlık için yasal zeminin geliştirilmesi”, “kamu sektörü ve STKlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi”, organize aktif vatandaşlar/STKlar’ın kapasitelerinin ve aralarındaki ağların geliştirilmesi”, Türkiye ve AB vatandaşları arasında karşılıklı anlayış için bağların kurulması”.  CSP ve SPD önceliklerini ele alan bir Aksiyon Dokümanı (IPA/2014/31874/4/TR/Sivil Toplum) 2014 yılı için hazırlanmış olup bu kapsamda birçok faaliyet tasarlanmıştır. Yerel Sivil Toplum Kuruluşları için Hibe Programı bu faaliyetlerden biri olarak düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’deki STK kapasitesinin geliştirilmesi için birçok proje uygulanmıştır. Ancak, STKlar gibi dinamik bir organizmaların, güncel gelişmelere uyum sağlayarak demokratikleşme sürecinde daha aktif olabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyacı vardır. Bu amaca ulaşabilmek için bazı alanların geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi için daha fazla desteğe ve çeşitlendirilmiş mekanizmalara ihtiyacı bulunmaktadır. “2014-2020 Genişleme ülkelerindeki sivil topluma sağlanacak AB desteği rehberi”nde” , belirtilen ihtiyaçlar dikkate alınarak, Sivil Toplum Destek Programı STK’ların, bağımsızlık, temsil edilebilirlik ve hesap verebilirlik’lerini geliştirmek ve etkinliklerinin arttırılması   öngörülmektedir. Program, bir STK konsorsiyumu ile doğrudan anlaşma(lar) yapılmasını, bir hizmet sözleşmesini ve iki hibe programını kapsamaktadır.  Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı, Sivil Toplum Destek Programı’nın bir bileşeni olarak başlatılmış olup politika diyaloğuna daha aktif katılımları için yerel STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı, daha önce uygulanan “Katılım Öncesi Sürecinde Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe programı”, “STK’lar arasında Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı-II”  gibi Türkiye’deki STK’lar arasında diyalog ve ortaklıkların geliştirilmesi ile operasyonel kapasitelerinin iyileştirilmesine yönelik projelerin sonuçlarının sürdürülebilirliğini ve devamlılığını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Bu Başvuru Rehberi, Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı’nın hedeflerini, önceliklerini ve uygunluk kurallarını tanımlamaktadır. 

Hibe Programının kurumsal çerçevesi Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Bakanlığı’nı (ABB) ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’ni (MFİB) kapsamaktadır. Sivil Toplum alt-sektörünün lider kurumu  olarak ABB, Projenin genel koordinasyondan sorumlu olacaktır. ABB, Sivil Toplum İletişim ve Kültür Başkanlığı (STİB), Son Faydalanıcı olarak, MFİB’in gözetimi altında, projenin teknik uygulamasından, yönetiminden ve projenin sürdürülebilirliğinden ve verilecek hibelerin izlemesinden sorumlu olacaktır. MFİB, projenin Sözleşme Makamıdır ve Hibe Programlarının idari ve mali uygulamasından sorumludur. MFİB, hibe fonlarının doğru şekilde kullanılmasında en üst düzey sorumluluğa sahiptir ve ihale, sözleşme ve ödemelerden sorumlu olup bu belgede Sözleşme Makamı olarak adlandırılmıştır. 
Bu Hibe Programı 2014 Türkiye Ulusal Programı kapsamında, IPA-II “Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma” Bileşeni altında AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.


     PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR

Bu Teklif Çağrısının genel amacı, yerel STK’ların politika belirleme ve karar verme süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımlarını sağlamak için kapasitelerini güçlendirmektir.

Bu Teklif Çağrısının özel amacı, yerel STK’ların İdari, Savunuculuk ve İletişim becerilerini geliştirerek politika belirleme diyaloglarına   daha etkin katılımlarını sağlamaktır.

Tüm projeler bu Teklif Çağrısının özel amaçlarına uygun olmalıdır. 

Önerilen proje aşağıda yer alan öncelik alanlarından bir veya daha fazlasının  kapsamına girmelidir:
-    Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi,
-    Yerel STK’ların savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi,
-    Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi


    SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ DESTEK

Bu Teklif Çağrısı için ayrılan indikatif toplam tutar 1.750.000 AVRO’dur. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar. 

Hibe miktarları
Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibe aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır:
•    Asgari hibe miktarı: 40.000 AVRO 
•    Azami hibe miktarı: 60.000 AVRO

Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibe, projenin uygun maliyetler toplamının aşağıda belirtilen alt ve üst limitleri arasında olmalıdır:
•    Asgari yüzde:  Projenin uygun maliyetler toplamının %50’si.
•    Azami yüzde:  Projenin uygun maliyetler toplamının %90’ı (Ayrıca bkz. 2.1.5 no’lu bölüm).

Kalan tutar (Projenin toplam maliyeti ile Sözleşme Makamı’ndan talep edilecek hibe tutarı arasındaki fark) AB bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu  dışındaki başka kaynaklardan sağlanmalıdır.
 
 
 

Site Haritası