Strateji & Politikalarımız

Vizyon & MisyonSağKal, “Yaşamda sağlık için yenilikçi rol model olmak” vizyonu ve

“Bireylerin sağlıklı yaşamalarına katkı vererek  toplum sağlığını korumak” 

misyonunun ışığı altında toplumun  özellikle sağlık alanında ihtiyaç duyduğu  yeni projeleri  sürekli olarak geliştirir ve sürdürür...DeğerlerimizSürekli Gelişim
SağKal zamana ve  değişime ayak uydurmanın  yolunun  sürekli gelişmeden geçtiğinin bilincinde olarak
yeni  hedefler belirler, yeni  projeler  geliştirerek  topluma  katkıda  bulunur. 

Dayanışma
SağKal’ın paydaşları ekip anlayışı  içerisinde  ve  “BİZ OLMA”  bilinciyle, aynı hedef  doğrultusunda  hareket  eder ve zorlu  günlerin  dostu  olan SağKal gönüllüleri birbirlerine  gereken  tüm  zorluk  anlarında  destek  olur  ve  yardımlaşır.  

Şeffaflık
SağKal yönetimi çalışmalarını şeffalık  ilkeleri doğrultusunda  sürdürür  ve  paydaşlarının  
güvenini geliştirecek her türlü etik önlemi alır ve SağKal’ın paydaşları yapılan  çalışmaların,  sonuçlarının,  
çabalarının  karşılığını her an görebilir, derneğin tüm bilgilerine açıkça sahip  olabilir. 

"İnsan" Odaklı
SağKal yönetimi  ve  gönüllüleri tüm faaliyetlerinde paydaşlarının insani temel  ihtiyaçlarına yönelik
(fiziksel-ruhsal) empati geliştirir, şefkat, merhamet, vicdan gibi değerlere göre hareket eder. 

Gönüllülük
SağKal yönetimi ve  gönüllüleri maddi beklenti olmaksızın kendine ait zamanı, yeteneklerini toplumun ve
derneğin  hizmetine sunar. Gönüllülük gönlü olunca çalışan değil, gönlü dolu olduğu için fedakarca çalışmaktır.

Paylaşımcılık
SağKal yönetimi ve gönüllüleri ortak amaç için bilgi ve birikimlerini cömertçe paylaşır.SağKal Gönüllü Değerleri

Özen
SağKal gönüllüleri birbirlerine samimi olarak yardımcı olur ve destek verir.

Saygı
SağKal gönüllüsü olan herkes karşısındakine kendisine davranılmasını istediği gibi davranır. 

Cesaret
Geleceği şekillendirmek isteyen SağKal’lılar,insiyatif almayı bilir ve başarı için girişken olur.  

Sadakat
SağKal gönüllüleri ve paydaşları arasında uzun dönemli ilişkiler kurulur. 

Güven
SağKal gönüllüleri kendilerine verilen eğitimler, yönlendirmeler ve inisiyatifler çerçevesinde
SağKal’ın vizyonu  ve misyonuna uygun bir biçimde  bireysel beklenti  içine girmeden hareket ederler. 
 
Yönetim Politikaları

SağKal, vizyonunu gerçekleştirirken, topluma örnek bir model oluşturur,  hedeflediği sonuçlara ulaşmak için
hazırladığı iş programlarını gerçekleştirmek amacıyla
öz disiplin içerisinde çalışır. SağKal yönetimi öncelikle kendilerine karşı sorumlu olduklarını bilirler,
verdikleri kararların sorumluluğunu alır ve sonuçlarının arkasında dururlar,
verdikleri kararlarda ilgili tüm paydaşlara doğru ve zamanında bilgilendirme yapmaya özen gösterirler.
Bunu yaparken çıkar gözetmeksizin, fedakarca  ve  zorunluluk olmadan  hizmet aşkıyla davranır,
şikayet ve  mazeret  kültüründen uzak, çözüm odaklı davranırlar.

Yüksek iç motivasyonlarından kaynaklanan enerjiyle işlerine/projelerine tutkuyla bağlanarak örnek olurlar.
Zor koşullar karşısında kontrollerini kaybetmeden dernek ve faydalanıcılarının menfaatleri doğrultusunda
hareket ederler. Çıkar hesabı yapmadan iyiyi-kötüyü, bilgiyi-deneyimi derneğin gelişimini
sürdürebilmek için paylaşırlar, uygulamalarda fırsat eşitliğini gözetirler.
 

SağKal, vizyonunu gerçekleştirirken yüksek motivasyon ve iç enerji ile projelerine bağlı kalarak
topluma örnek bir model oluşturmayı hep göz önünde tutuyor. Bu doğrultuda uygulanan yönetim
politikaları altı ana prensibe dayanıyor :


Öz Disiplin
Yönetim ekibi derneğin hedeflediği sonuçlara ulaşmak için hazırlanan iş programlarını gerçekleştirmek
üzere, öncelikle kendilerine karşı sorumlu olduklarını bilerek özdisiplin içinde çalışıyor.


Sorumluluk
Yönetim ekibi verdikleri kararların sorumluluğunu almak ve sonuçlarının
arkasında durmak üzere görev yapıyor.


Bilgilendirme
Yönetim ve Denetim ekipleri verdikleri kararlarda ilgili tüm paydaşlara doğru ve zamanında
bilgilendirme yapmaya özen gösteriyorlar.


Mazeretsiz Gönüllülük
SağKal yönetimi görev yaparken gönüllülüğün temel ilkesine uyarak çıkar gözetmeksizin çalışıyor.
Zorunluluk olmadığı halde zor koşullarda görev yapılırsa şikayet ve mazeret üretme kültüründen uzak
duruluyor ve çözüme odaklanılıyor.


Menfaat Gözetimi
Yönetim ekibi projelerini ve derneğin idari faaliyetlerini yönetirken proje faydalanıcılarının, yani
derneğin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar.


Fırsat Eşitliği
SağKal yönetim ve denetim ekibi dernek üyeleri, paydaşlar, ortaklıklar ve proje faydalanıcılarının
arasında fırsat eşitliğinin daima korunmasına özen gösteriyorlar.


Gönüllülük Politikaları

SağKal insanlarla çalışırken din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeyen kişilerden ekipler oluşturuyor.
SağKal Gönüllüleri, derneğin kendilerine sağladığı eşitlikçi, dürüst ve adaletli ortamı, kanunlara
uygun şekilde proje paydaşlarına ulaştırıyor :


Empati
SağKal Gönüllüleri proje ve etkinlikler kapsamında yardımcı oldukları kişilerin yaşadığı zorlukların
bilincinde olarak davranıyorlar. Faydalananların onurunu koruyarak
karşılıklı güven ve empati ilegörevlerini yerine getiriyorlar.


Hayata ve Çevreye Saygı
SağKal Gönüllülüğü hayatın bütününe ve onun vazgeçilmez parçası olan
çevreyesaygı koşuluna dayanıyor.


Yapıcı Mücadele
Gönüllülerimiz girişkenliğin başarı için tek başına yeterli olmadığını biliyorlar. Zorlukları aşmak için
açık ve dürüst iletişim kurup zorlukları yapıcı bir şekilde belirtiyorlar.


Sürdürülebilir Çalışma
SağKal Gönüllüleri projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere proje hedefleri için
sadakatle çalışıp başarı için uzun dönemli ilişkiler kuruyorlar.


Doğru İnisiyatif Kullanımı
Gönüllüler projelerde çalışırken kendilerine tanınan inisiyatifleri derneğin toplum ve
paydaşlar nezdindeki imajını koruyup geliştirecek şekilde kullanıyorlar.


 

Stratejilerimiz


1. Fon Kaynaklarının Geliştirilmesi
S1.1. Düzenli gelir getirici faaliyetler oluşturmak.
S1.2. SağKal Gönüllü ağını  genişletmek.
S1.3. Bağış modelleri planlamak.
S1.4. Tiyatro, etkinlik, konser vb. bilet satışlarında öğrencileriden destek almak,
S1.5. Sponsorluk kalem sayısını arttırmak ve düzenli bağış toplayan bir ekip yaratmak


 

2. Sosyal İlişkilerin GüçlendirilmesiS2.1 İşbirliklerini ve çözüm ortaklıklarını genişletmek.
S2.2 Sosyal Medya kanallarını etkin kullanmak
S2.3 Dernek üyeleri ve gönüllüler arası iletişim sağlamak
S2.4 Sosyal medyada dikkat çekebilmek ve iletişimi güçlendirmek
S2.5 SağKal’ın daha fazla kişi tarafından tanınır olmasını sağlamak
S2.6 Gönüllülüğün devamını sağlamak


 

3. Umut Atölyesi Evlerinin YaygınlaştırılmasıS3.1 Umut Evlerini modellemek.
S3.2 Umut Evlerini  çoğaltmak.
S3.3 Umut Evlerinin yeni versiyonlarını oluşturmak.
S3.4 Umut Evlerini sosyal medyada etkinleştirmek
S3.5 Umut Evlerinde kalan konukların birbirleri ile görüşmeleri ve etkileşimlerini,
etkinliklerde birlikte olmalarını sağlamak

 


4. Eğitim Çalışmalarının EtkinleştirilmesiS4.1 Gönüllülere yönelik eğitim programları oluşturmak.
S4.2 Gelir getirici eğitim programları oluşturmak.
S4.5 Tanıtıcı eğitim programları oluşturmak.

 


5. Yeni & Sürdürülebilir Projelerin ÜretilmesiS5.1 Proje üretim kapasitesini arttırmak
S5.2 Proje uygulama etkinliğini arttırmak
S5.3 Derneğin Proje Yönetim ve Uygulama Kapasitesini Arttırmak 
S5.4 Sürdürülebilir Ve Etkili Projelerin Kurgulanması, Yazılması Ve Yürütülmesini Sağlamak 
S5.5 Paydaşlarla Proje Odaklı Ve Sürdürülebilir İşbirliği Geliştirmek 


 
6. Yeni Faaliyet Alanlarının OluşturulmasıS6.1 Önleyici sağlık alanındaki çalışmaları arttırmak.
S6.2 Hastaneler ile işbirlikleri geliştirmek.
S6.3 Sağlık ve sağlıkta kalite kapsamında yeni neslin farkındalığını arttırıcı çalışmalar yapmak.
S6.4 Derneğin çalışma konuları kapsamında ve kamu ihtiyaçları doğrultusunda
kurum/kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak özel çalışmalar yapmak
S6.5 Sağlık kavramının kapsamını tanımlayıcı çalışmalar yapmak
S6.6 Sağlıklı Yaş Alma konusunda sosyal yenileşim yaratacak çalışmalar yapmak


 


7.Kurumsallaşmanın TamamlanmasıS7.1 Kurumsal yönetim ve iletişim yapısını kurmak.
S7.2 Kurumsal gözden geçirme ve iyileştirme sistemini kurmak.
S7.3 Kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak
S7.4 Kurumsal bilgi yönetimini sağlamak
S7.5 Kurumsal gelişimi sağlamak
 

Site Haritası